การแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน

การแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยลงพื้นที่ ณ ด่านศุลกากรเบตง และด่านศุลกากรสุไหง-โกลก เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย

ได้แก่ 1) นมดิบและนมพร้อมดื่ม 2) นมผงขาดมันเนย 3) มันฝรั่งสดหรือแช่เย็น 4)หอมหัวใหญ่5)กระเทียม 6)มะพร้าวและมะพร้าวฝอย 7) ลำไยแห้ง 8)เมล็ดกาแฟ 9) ชา(ชาใบ ชาผง) 10) พริกไทย 11)ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12) ข้าว 13) เมล็ดถั่วเหลือง 14) เนื้อมะพร้าวแห้ง 15) เมล็ดพันธุ์ผลิตภัณฑ์กาแฟ 16) หอมหัวใหญ่ 17) น้ำมันถั่วเหลือง 18) น้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม 19) น้ำมันมะพร้าว 20) น้ำตาลทราย 21) กากถั่วเหลือง 22) ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว) และ 23) ใบยาสูบ ทั้งนี้สินค้าเกษตรทั้ง 23 รายการนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรจำนวนมาก ซึ่งภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้การนำเข้าเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อนึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก